05 липня 2017 р.
Промислова безпека і охорона праці - важливі умови ефективності системи управління охороною праці

Про удосконалення системи управління охороною праці розповідає завідувач сектору профілактики виробничого травматизму – страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Лисичанську Луганської області О.Лаврик:

«Промислова безпека, охорона праці та розроблення системи менеджменту якості – це на сьогоднішній день обов'язкові умови нормального функціонування підприємства. Адже відомо, що постійно зростаюча конкуренція разом з розвитком технологічного прогресу впливають і на умови праці. Першорядне значення має існуюче законодавство та його виконання. Особи, що несуть відповідальність за охорону праці і повну безпеку працівників на підприємствах, повинні оперативно реагувати на будь-які зміни в цій сфері, а також розробляти ефективні методи керування.

Травми і хвороби працівників підприємства не обов'язково повинні супроводжувати трудову діяльність, а низькі доходи не є виправданням прояву неуважності до здоров'я та безпеки працюючих. І на сьогоднішній день вплив розроблення і впровадження інтегрованих систем менеджменту безпеки та охорони праці і здоров'я на підприємствах веде до зниження ризиків і небезпек.

Наприклад, на підприємстві ПРАТ «ЛИНІК» впроваджена інтегрована система менеджменту, яка містить у собі менеджмент професійного здоров'я і безпеки ONSAS 18001, систему менеджменту навколишнього середовища ISO 14001, систему якості ISO 9001, отриманий сертифікат відповідності трьом системам, розроблена політика в галузі охорони праці, виробничої безпеки, охорони навколишнього середовища і якості, яка спрямована на забезпечення виробничої безпеки для працівників підприємства, дотримання вимог чинного законодавства України та інших вимог, установлених у галузі охорони праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. Політика підприємства в галузі охорони праці, виробничої безпеки, навколишнього середовища і якості є складовою частиною загальної політики підприємства, має пріоритетний характер стосовно комерційної, технічної, соціальної політики підприємства.

На вугільних підприємствах міста, на яких виробничий травматизм сягає 100% від загальної кількості нещасних випадків по місту, тривалий час не проводиться удосконалювання системи керування промисловою безпекою і охороною праці на основі застосування визнаних світових стандартів і не враховується міжнародний досвід. Система керування промисловою безпекою і охороною праці на вугільних підприємствах побудована на принципах «коригувальних дій», тобто реагування на випадки, які вже трапилися, а не на принципах «попереджуючих дій», тобто їхньої профілактики, що не дозволяє визначити найбільш важливі і першорядні профілактичні роботи з охорони праці та направляти на них у першочерговому порядку матеріальні і фінансові ресурси. Проводиться тільки фіксування нещасних випадків та професійних захворювань працівників, а вже час переходити від розслідування нещасних випадків до практики аналізу подій, керування небезпеками в діях працівників, умовах праці, стану виробничого устаткування та оснащення.

У підсумку це призводить до розроблення великої кількості заходів, нераціонального розподілу і витрат матеріальних, фінансових ресурсів, що виділяються на охорону праці. У результаті продовжують виникати нещасні випадки та небезпечні ситуації, що призводять до людських, матеріальних і фінансових втрат.

Система менеджменту промислової безпеки – це частина загальної системи управління, яка полегшує керування ризиками для безпеки праці і охорони здоров'я, пов'язаними з виробничою діяльністю підприємства. Вона включає організаційну структуру, планування, види діяльності, процедури, робочі процеси та ресурси для розвитку, впровадження, досягнення, аналізу і підтримки в робочому стані політики підприємства в області безпеки праці і охорони здоров'я. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки базуються на стандартах, які чітко визначають процес досягнення безперервного поліпшення роботи з охорони праці і здоров'я, а також виконання вимог законодавства. Відповідно до вимог OHSAS 18001 – це можливість оцінити виробничі небезпеки, ідентифікувати пов'язані з ними ризики і ефективно управляти ними. Наслідок її впровадження - можливість виникнення аварійних ситуацій зводиться до мінімуму, знижуються виробничі ризики, забезпечується належний рівень охорони здоров'я працівників і дотримання техніки безпеки на робочих місцях. Результати оцінки ризиків дають можливість встановити фактори ризику настання нещасних випадків на виробництві, їх співвідношення та на цій основі визначати пріоритети діяльності щодо мінімізації ризиків.

Основна мета при цьому - створення безпечних і здорових умов праці, чого можна досягти лише підвищенням рівня промислових процесів настільки, щоб вони повною мірою відповідали стану сучасного виробництва, також необхідно абсолютно у всіх працівників підприємства формувати стійкі мотиваційні механізми, спрямовані на безпечну поведінку на роботі, розбудовувати навички працюючих передбачати і попереджати можливі інциденти в процесі роботи - це пріоритет здоров'я і життя працівників підприємства стосовно підсумків виробничої діяльності. Політика підприємства, що стосується безпеки праці, повинна спрямовуватися на послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних факторів виробництва з урахуванням масштабу ризиків виникнення нещасних випадків і професійних захворювань. Усе це може бути досягнуто поступовим підвищенням рівня безпеки виробництва».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"