Основний сайт
Про управління
Положення про управління Графік прийому громадян Відділення
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Положення про управління

ПОЛОЖЕННЯ про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області

1. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області (далі - управління) є робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), що утворюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

До складу управління входять відповідні відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду), а також апарат управління, який здійснює на території управління державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхування від нещасного випадку).

2. Управління є підзвітним керівництву виконавчої дирекції Фонду і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", статутом Фонду, рішеннями правління та виконавчої дирекції Фонду, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування системи страхування від нещасного випадку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

1) реалізація на відповідній території державної політики у сфері страхування від нещасного випадку, рішень правління та виконавчої дирекції Фонду;

2) організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відділень виконавчої дирекції Фонду;

3) розроблення і реалізація заходів щодо профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — нещасні випадки), медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві (далі - потерпілі), відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам їх сімей;

4) забезпечення сталого фінансування системи страхування від нещасного випадку на відповідній території.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) спрямовує, координує та контролює діяльність відділень виконавчої дирекції Фонду щодо:

додержання вимог законодавства про страхування від нещасного випадку; профілактики нещасних випадків;

ведення реєстру страхувальників, повного та своєчасного надходження до Фонду страхових внесків, капіталізованих платежів, коштів з інших джерел, передбачених законодавством;

ведення реєстру потерпілих, правильності призначення та надання їм страхових виплат і соціальних послуг;

обліку коштів Фонду, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих;

належного зберігання справ потерпілих про страхові виплати та соціальні послуги;

2) визначає порядок участі відділень виконавчої дирекції Фонду у виконанні програми робіт Фонду, інших заходів у сфері страхування від нещасного випадку;

3) розглядає пропозиції відділень виконавчої дирекції Фонду, що потребують вирішення;

4) регулярно одержує від відділень виконавчої дирекції Фонду інформацію про їх діяльність, заслуховує звіти начальників відділень виконавчої дирекції Фонду з визначених питань;

5) за результатами ревізій та перевірок роботи відділень виконавчої дирекції Фонду вживає необхідних заходів;

6) у разі прийняття відділенням виконавчої дирекції Фонду рішення, що суперечить законам України, постановам правління чи наказам виконавчої дирекції Фонду, іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, скасовує його;

7) разом з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (далі — підприємства), об'єднаннями громадян та науково-дослідними організаціями розробляє ефективні системи управління охороною праці на виробництві, сприяє страхувальникам у їх реалізації;

8) аналізує та узагальнює причини нещасних випадків, організовує розробку та виконання заходів щодо їх попередження;

9) бере участь:

у складанні та реалізації цільових програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

в організації створення і виробництва сучасних засобів індивідуального захисту працюючих;

у розробленні законодавчих та нормативних актів з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці;

у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

10) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, і вивчає та поширює вітчизняний і міжнародний досвід профілактики нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань необхідні консультації:

11) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов виробництва, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, розповсюджує нормативні акти, спеціальну літературу з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці, виконує інші профілактичні роботи;

12) веде реєстри підприємств - страхувальників та потерпілих;

13) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для своєчасного надання потерпілому кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

14) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення його здоров'я, створює власні спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади для лікування особливо тяжких травм;

15) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги;

16) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати працездатності потерпілим;

17) забезпечує згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу йому у веденні домашнього господарства або компенсування йому відповідних витрат;

18) з метою найповнішого виконання функцій, передбачених підпунктами 14, 15, 16, та 17 цього пункту, створює спеціалізовану медичну та патронажну служби страхування від нещасного випадку;

19) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

20) вживає заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для функціонування сучасних реабілітаційних центрів;

21) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого, який не може виконувати попередню роботу; працевлаштовує потерпілого із зниженою працездатністю. З метою найкращого виконання цих функцій управління створює власні навчальні заклади;

22) вживає заходів щодо укладання угод з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями про обслуговування потерпілих та угод з навчальними закладами про перенавчання інвалідів;

23) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції;

24) надає за власним рішенням у разі невідкладної потреби інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок Фонду;

25) організовує залучення інвалідів до участі в громадському житті;

26) забезпечує своєчасне та в повному обсязі відшкодування потерпілому або особам, які перебували на його утриманні, шкоду, заподіяну внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті;

27) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні;

28) забезпечує організацію поховання померлого внаслідок виробничої травми або професійного захворювання, відшкодування вартості пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

29) щорічно розробляє і не пізніше 25 січня подає виконавчій дирекції Фонду звіт за минулий календарний рік про страхову діяльність, виконання програми робіт, бюджету управління, стан охорони праці та соціального захисту потерпілих на відповідній території.

5. Управління має право:

1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти правильність складання цих документів;

2) проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та цільового використання ними збору на страхування від нещасного випадку;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, усунення порушень законодавства щодо сплати страхових внесків і використання коштів Фонду, застосовувати до порушників санкції, передбачені законодавством;

4) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері;

5) у разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці відносити у будь-який час підприємства до більш високого класу професійного ризику виробництва або знижувати цей клас з початку фінансового року, якщо страхувальник значно поліпшив стан охорони праці;

6) одержувати кредити у банківських установах за погодженням з правлінням Фонду.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"