Основний сайт
Про управління
Положення про управління Відділення
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Положення про управління

Затверджено
Наказом директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України
„13” вересня 2000 року № 21

 

Положення
Про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Рівненській області

 

1. Управління у Рівненській області (далі – управління) є робочими органами виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) які створено відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності».

До складу Управління входять відповідні районні та міські відділення (далі – відділення Фонду), а також апарат регіонального структурного підрозділу, який здійснює на території керівництво державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі – страхування від нещасного випадку).

2. Управління є підзвітним керівництву виконавчої дирекції Фонду і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності», Кодексом законів про працю України, Законом України «Про охорону праці», статутом Фонду, рішеннями правління та керівництва виконавчої дирекції Фонду, нормативно-правовими актами, які регламентують функціонування системи страхування від нещасного випадку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

1) реалізація в регіоні державної політики у сфері страхування від нещасного випадку, рішень правління та керівництва виконавчої дирекції Фонду;

2) організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відділень Фонду;

3) розроблення і реалізація заходів щодо профілактики нещасні випадків, медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам їх сімей.

4) забезпечення сталого фінансування системи страхування від нещасного випадку в регіоні.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) спрямовує, координує та контролює діяльність відділень Фонду щодо:

а) додержання вимог законодавства про страхування від нещасного випадку;

б) профілактики нещасних випадків;

в) ведення реєстру страхувальників, повного та своєчасного надходження у Фонд страхових внесків, капіталізованих платежів, коштів з інших джерел, передбачених законодавством;

г) ведення реєстру потерпілих. правильності призначення та надання їм страхових виплат і соціальних послуг;

д) обліку коштів Фонду, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

е) медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих;

ж) належного зберігання справ потерпілих про страхові виплати та соціальні послуги;

2) визначає порядок участі відділень Фонду у виконанні програми робіт Фонду, інших заходів у сфері страхування від нещасного випадку;

3) розглядає пропозиції відділень Фонду, що потребують вирішення;

4) регулярно одержує від відділень Фонду інформацію про їх діяльність, заслуховує звіти страхувальників відділень Фонду з визначених питань;

5) за результатами ревізій та перевірок роботи відділень Фонду вживає необхідних заходів;

6) у разі прийняття відділенням Фонду рішення, що суперечить законам України, постановам правління чи наказам чи наказам виконавчої дирекції Фонду, скасовує його

7) разом з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства), об'єднаннями громадян та науково – дослідними організаціями розробляє ефективні системи управління охороною праці на виробництві, сприяє страхувальникам їх реалізації;

8) аналізує та узагальнює причини нещасних випадків, організовує розробку та виконання заходів щодо їх попередження;

9) бере участь:

а) у складанні та реалізації цільових програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

б) у навчанні та підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

в) в організації створення і виробництва сучасних засобів індивідуального захисту працюючих;

г) у розробленні законодавчих та нормативних актів з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці;

д) у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

10) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах. вивчає та поширює вітчизняний і міжнародний досвід профілактики нещасних випадків, надає страхувальникам з цих питань необхідні консультації;

11) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов виробництва, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, розповсюджує нормативні акти , спеціальну літературу з питань страхування від нещасного випадку та охорони праці, виконує інші профілактичні роботи;

12) веде реєстр підприємств – страхувальників та потерпілих;

13) сприяє створенню на кожному підприємстві умов для своєчасні надання потерпілому першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги, у разі потреби, госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

14) організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого поновлення його здоров’я. Створює власні спеціалізовані лікувально – профілактичні заклади для лікування особливо тяжких травм;

15) забезпечує надання потерпілому в повному обсязі постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги;

16) бере участь у встановленні медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати працездатності потерпілим;

17) забезпечує згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу йому у ведені домашнього господарства або компенсації йому відповідних витрат;

18) з метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 14, 15, 16, 17 створює спеціалізовану медичну та патронажну служби страхування від нещасного випадку;

19) вживає всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

20) здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для функціонування сучасних реабілітаційних центрів;

21) організовує навчання та перекваліфікацію потерпілого, який не може виконувати попередню роботу; працевлаштовує потерпілого із зниженою працездатністю. З метою найкращого виконання цих функцій створює власні навчальні заклади;

22) здійснює заходи щодо укладання угод з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями про обслуговування потерпілих та угод з навчальними закладами про перенавчання інвалідів;

23) організовує робочі місця для інвалідів, компенсуючи при цьому за рахунок Фонду витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції;

24) надає за власним рішенням у разі невідкладної потреби інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок Фонду;

25) організовує залучення інвалідів до участі в громадському житті;

26) забезпечує своєчасне та в повному обсязі відшкодування потерпілому або особам, які перебували па його утриманні, шкоду, заподіяну внаслідок ушкодження його здоров’я, або в разі його смерті;

27) здійснює згідно з чинним законодавством страхові виплати громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні;

28) забезпечує організацію поховання померлого внаслідок виробничої травми або професійного захворювання, відшкодування вартості пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

29) щорічно розробляє і не пізніше 25 січня подає виконавчій дирекції Фонду звіт за минулий календарний рік – про страхову діяльність, виконання програми робіт, бюджету правління, стан охорони праці та соціального захисту потерпілих в регіоні;

5. Управління має право:

1) одержувати від підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, перевіряти правильність складання цих документів;

2) проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові та позапланові в’їздні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати і цільового використання ними збору на страхування від нещасного випадку

3) вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств і осіб, які добровільно застрахувалися у Фонді, усунення порушень законодавства щодо використання коштів Фонду, застосовувати до порушників санкції, передбачені законодавством;

4) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств про стан охорони праці та хід виконання завдань і заходів у цій сфері;

5) відносити у будь-який час підприємства у разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці до більш високого класу професійного ризику виробництва або знижувати цей з початку фінансового року, якщо страхувальник значно поліпшив стан охорони праці;

6) одержувати кредити у банківських установах за погодження з правлінням Фонду

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами влади, державного нагляду за охороною праці, підприємствами, об’єднаннями громадян, структурними підрозділами фондів з інших видів соціального страхування;

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Начальник Управління має заступників. Які призначаються на посаду і звільняються з посади за його наказом.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та прийняті ним рішення, визначає сторони відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів;

2) організовує діяльність Управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо профілактики нещасних випадків, реабілітації потерпілих, відшкодування їм шкоди, фінансування системи страхування від нещасного випадку в регіоні;

3) подає на затвердження директору виконавчої дирекції Фонду кошторис доходів і відань та штатний розпис Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

5) забезпечує виконання актів законодавства, які регламентують діяльність працівників управління;

6) затверджує положення про відділення Фонду, а також про структурні підрозділи, функціональні обов’язки працівників управління;

7) вирішує питання призначення на посаду та звільнення з посади працівників Управління, також в установленому порядку – керівників відділень Фонду;

8) входить із поданням до директора виконавчої дирекції Фонду про структуру, реорганізацію чи ліквідацію структурних підрозділів Управління та відділень;

9) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління та майном Управління – відповідно до чинного законодавства;

10) керує всіма видами навчання підлеглих йому працівників для своєчасного та повного виконання завдань, покладених на управління;

11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення системи страхування від нещасного випадку;

12) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для плідної праці фахівців Управління;

13) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць працівників управління, автоматизацію процесу обробки, зберігання та передачі інформації в сфері страхування від нещасного випадку, створення єдиного реєстру інвалідів праці;

14) створює при управлінні спеціальну комісію, яка за бажанням страхувальника застрахованого розглядає спори щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та прав на відшкодування, накладення штрафів та з інших питань. До складу комісії на громадських паритетних засадах входять представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників. Положення про діяльність і персональний склад комісії затверджується правлінням Фонду;

15) звертається з поданням до відповідних органів державного нагляду за охороною праці про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушені законодавства про охорону праці;

16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів до усунення порушень, які загрожують життю та здоров’ю людей;

17) організовує захист прав і законних інтересів управління, у тому числі в суді;

18) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

19) здійснює на договірних засадах співробітництво з відповідними організаціями інших країн з питань, що належать до компетенції управління;

20) вживає заходів дисциплінарної відповідальності до працівників Управління, начальників відділень;

21) виконує інші повноваження, передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку;

9. Управління утримується за рахунок коштів Фонду.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління, кошторис доходів і видатків, штатний розпис в межах виділених асигнувань затверджуються директором виконавчої дирекції Фонду.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, рахунок в установі банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"